Log in/Register

Go to Zjedz.my | For restaurants

Hello, English-language menu!

In cooperation with DeepL Translator, now we're serving English language menus for our English-speaking bookers!

Już teraz, dla naszych anglojęzycznych rezerwujących w kooperacji z Tłumaczem DeepL serwujemy menu w języku angielskim!


DeepL Translator is more than 3 times more accurate than direct competition tools, an award-winning and industry-standard solution, it will now translate restaurant menus on our service!

We chose this tool because of the exceptional quality of translations, which is ensured by a groundbreaking technique based on artificial intelligence. DeepL neural networks are able to capture even the smallest nuances and reproduce them in translation in a way unheard of in other services. To assess the quality of machine translation models, blind tests are carried out regularly. As part of these tests, professional translators choose the most accurate translation without knowing which company did it. In terms of quality, DeepL outperforms the competition three times.

Translation of the menu into English is available after selecting the English version of Zjedz.my. For a good start, we have introduced translations in dozens of the most popular restaurants among our users, but we are ready to submit more suggestions for restaurants in which you would also read suggestions for delicacies in English.

The translation service is free of charge for our restaurateurs

I już tłumaczymy :)

Tłumacz DeepL jest ponad 3 razy dokładniejszy niż narzędzia bezpośredniej konkurencji, rozwiązanie wielokrotnie nagradzane i wyznaczające standardy w branży, będzie teraz tłumaczyć menu restauracji w naszym serwisie!

Narzędzie to zostało przez nas wybrane ze względu na wyjątkową jakość tłumaczeń, którą zapewnia przełomowa technika oparta na sztucznej inteligencji. Sieci neuronowe DeepL są w stanie wychwycić nawet najdrobniejsze niuanse i odtworzyć je w tłumaczeniu w sposób niespotykany w innych serwisach. Aby ocenić jakość modeli tłumaczenia maszynowego, regularnie przeprowadzane są ślepe testy. W ramach tych testów profesjonalni tłumacze wybierają najdokładniejsze tłumaczenie, nie wiedząc, która firma je wykonała. Pod względem jakości DeepL przewyższa konkurencję trzykrotnie.

Tłumaczenie menu na język angielski jest dostępne po wyborze anglojęzycznej wersji Zjedz.my. Na dobry początek, tłumaczenia wprowadziliśmy w dziesiątkach najpopularniejszych wśród naszych użytkowników restauracji ale jesteśmy otwarci na kolejne zgłoszenia propozycji lokali, w których również przeczytalibyście propozycje pyszności w języku angielskim.

Usługa tłumaczenia jest dla naszych restauratorów bezpłatna


Te posty mogą Cię zainteresować