Log in/Register

Go to Zjedz.my | For restaurants

Regulations

service Zjedz.my

§ 1 WSTĘP

1. Niniejsza umowa, zwana dalej regulaminem określa warunki korzystania z serwisu społecznościowego, dostępnego pod adresem www.zjedz.my.

2. Niniejszy regulamin działa na podstawie prawa, w szczególności na podstawie:

• Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219);

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. aU. Z 2018, poz. 1025);

3. Definicje:

• regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.zjedz.my;

• usługodawca – spółka Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS: 0000645625, posiadająca nr NIP: 8522625401, REGON: 365725499;

• serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zjedz.my, stanowiący własność Usługodawcy, służący do rezerwacji stolików w lokalach gastronomicznych, odbiorów osobistych oraz dostaw, przez klientów restauracji;

• aplikacja: obsługiwana za pomocą systemu IOS bądź android aplikacja umożliwiająca dokonanie rezerwacji dowolnej z dostępnych usług portalu, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu;

• użytkownik – osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu. Z zastrzeżeniem §5 ust. 1 regulaminu;

• lokal gastronomiczny: lokal z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach, ale również lokal oferujący odbiór osobisty lub dostawę zamówionych dań;

• reprezentant lokalu gastronomicznego: właściciel lokalu lub inna osoba upoważniona do działania w imieniu lokalu gastronomicznego;

• usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę w oparciu o umowę i regulamin;

• dane – dane użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji umowy;

• rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych przez użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z serwisu;

• rezerwacja stolika - przekazanie lokalowi gastronomicznemu informacji o chęci zajęcia stolika w określonym lokalu o określonej godzinie oraz przez określoną liczbę osób, wskazanej przez użytkownika:

• rezerwacja podstawowa: bezpłatne przekazanie przez użytkownika chęci dokonania rezerwacji stolika w konkretnym lokalu gastronomicznym, o konkretnej godzinie dla określonej liczby osób;

• rezerwacja dedykowana: odpłatne przekazanie przez użytkownika chęci dokonania

rezerwacji stolika w konkretnym lokalu gastronomicznym, o konkretnej godzinie dla określonej

liczby osób;

wyboru menu, przypisania menu dla konkretnej osoby, zapłaty za wybrane menu.

• rezerwacja odbioru osobistego – przekazanie lokalowi gastronomicznemu informacji o chęci

dokonania zakupu dań z oferty określonego lokalu, o określonej godzinie, konkretnie wybranych dań, z odbiorem osobistym przez użytkownika

• rezerwacja podstawowa odbioru osobistego: bezpłatne przekazanie przez użytkownika

chęci dokonania zakupu dań z oferty określonego lokalu gastronomicznego, o

określonej godzinie, konkretnie wybranych dań, z odbiorem osobistym;

• rezerwacja dedykowana odbioru osobistego: odpłatne przekazanie przez użytkownika

chęci dokonania zakupu dań z oferty określonego lokalu, o określonej godzinie, konkretnie

wybranych dań, zapłaty za wybrane menu, z odbiorem osobistym;

• rezerwacja dostawy – przekazanie lokalowi gastronomicznemu informacji o chęci dokonania zakupu dań z oferty określonego lokalu, o określonej godzinie, konkretnie wybranych dań, na konkretny adres przez użytkownika

• rezerwacja podstawowa dostawy: bezpłatne przekazanie przez użytkownika

chęci dokonania zakupu dań z oferty określonego lokalu gastronomicznego, o określonej

godzinie, konkretnie wybranych dań, z dostawą pod podany przez użytkownika adres;

• rezerwacja dedykowana odbioru osobistego: odpłatne przekazanie przez użytkownika

chęci dokonania zakupu dań z oferty określonego lokalu gastronomicznego, o określonej

godzinie, konkretnie wybranych dań, zapłaty za wybrane menu, z dostawą pod podany przez

użytkownika adres;

§ 2 CEL DZIAŁANIA SERWISU

1. Serwis ma na celu umożliwienie użytkownikom rezerwację stolika, odbioru osobistego i dowozu w wybranym lokalu gastronomicznym bezpłatnie z wykorzystaniem serwisu internetowego, w dowolnej chwili oraz czasie.

2. Lokal gastronomiczny, w przypadku usług dedykowanych (rezerwacja stolika dedykowana, odbiór osobisty dedykowany, dostawa dedykowana) pobiera opłatę w wysokości wybranych do rezerwacji pozycji z menu wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

§ 3 ZASADY DZIAŁANIA SERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW

Rejestracja

1. W celu dokonania rezerwacji użytkownik zobowiązany jest do dokonania rejestracji na stronie internetowej pod adresem www.zjedz.my bądź poprzez aplikację.

2. Użytkownik może zarejestrować się bądź przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej użytkownika bądź z wykorzystaniem konta użytkownika Facebook, Google lub Apple.

3. Rejestracja użytkownika w serwisie jest bezpłatna.

4. Użytkownik, po zalogowaniu się do serwisu zobowiązany jest do

podania następujących danych:

• Adresu e-mail,

• Numeru telefonu,

• Imienia oraz nazwiska;

5. Wskazane powyżej dane są niezbędne dla dokonania rezerwacji i będą wykorzystywane przez lokal gastronomiczny tylko w tym celu.Rezerwacja

6. Użytkownik może dokonać rezerwacji usług podstawowych bądź dedykowanych.

7. W sytuacji dokonania rezerwacji podstawowej, lokal gastronomiczny na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika, dokona wyboru odpowiedniego stolika.

8. Użytkownik będzie miał możliwość ciągłego kontaktu z lokalem gastronomicznym poprzez komunikator dostępny na stronie serwisu.

9. Użytkownik w ciągu dnia może dokonać do 5 rezerwacji w lokalach gastronomicznych.

Kilka rezerwacji w ciągu dnia w tym samym lokalu gastronomicznym, będzie traktowane jako osobne rezerwacje.

10. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie poprzez wiadomość sms, jak również zapisanie informacji w kalendarzu telefonu/smartfona.

11. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dedykowanych klient będzie zobowiązany dokonać opłaty za zamówione usługi. Anulowanie/zmiana godziny rezerwacji

12. Użytkownik ma prawo anulowania rezerwacji w terminie nie później niż na 1 (słownie: jedną) godzinę przed rozpoczęciem się rezerwacji. Użytkownik ma również prawo zmienić godzinę oraz/lub datę dokonanej rezerwacji nie później niż w terminie na 1 (słownie: jedną) godziny przed planowanym rozpoczęciem rezerwacji.

13. Rezerwacja jest ważna przez wskazany przez lokal gastronomiczny czas.

14. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą indywidualnie regulowane przez lokale gastronomiczne, działające na portalu zjedz.my i mogą ulec zmianie.

15. Użytkownik, który nie przyjdzie do lokalu gastronomicznego bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, otrzyma ostrzeżenie ze strony serwisu www.zjedz.my. Trzy ostrzeżenia oznaczają zablokowanie konta użytkownika bez możliwości jego późniejszego odblokowania.Opinie/oceny

16. Użytkownik po dokonaniu rezerwacji ma prawo wystawić opinię oraz ocenić swoją wizytę w lokalu gastronomicznym. Ocena oraz opinia mogą być dodane przez użytkownika w dowolnym terminie dni do dnia dokonania rezerwacji.

17. Lokal gastronomiczny może odpowiadać na pozostawione przez użytkowników komentarze oraz oceny. Lokal gastronomiczny może zgłosić serwisowi opinię nienależną (w sytuacji, w której użytkownik nie stawił się w lokalu gastronomicznym, a pozostawił komentarz) oraz nieprawdziwą.§ 4 ZASADY DZIAŁANIA SERWISU DLA LOKALU GASTRONOMICZNEGO

Rejestracja

1. Aby móc dokonać rezerwacji w lokalu gastronomiczny, reprezentant lokalu musi dokonać rejestracji w serwisie.

2. Rejestracji na stronie www.zjedz.my dokonuje właściciel bądź inna osoba upoważniona przez właściciela lokalu gastronomicznego.

3. Po dokonania rejestracji w serwisie osoba, zgodnie z treścią § 4 ust.1 niniejszego regulaminu, musi podać następujące dane:

• Nazwa lokalu gastronomicznego;

• Adres e-mail;

• Telefon kontaktowy;

• Godziny otwarcia;

• Możliwe godzin dokonania rezerwacji;

• Menu;

• Zdjęcia lokalu gastronomicznego;

• Oszacowaną liczbę gości dla której może dokonać rejestracji poprzez www.zjedz.my na godzinę.

4. Lokal gastronomiczny dokonuje wyboru, jakie usługi z oferowanych przez serwis chce uaktywnić (rezerwacja stolika, odbiór osobisty, dostawy), na jakim poziomie (rezerwacja usług podstawowa bądź dedykowana), a także czy rezerwacje będą przyjmowane automatycznie czy manualnie.

5. Lokal gastronomiczny może w każdym momencie dokonać zmiany swoich preferencji opisanych w § 4 ust.4 niniejszego regulaminu.Oferta dla lokali gastronomicznych

6. Okres rozliczeniowy – okres 30 dni liczony od momentu aktywacji usług lokalu gastronomicznego na serwisie www.zjedz.my.

7. Lokal gastronomiczny otrzymuje 30 dni (tj. jeden okres rozliczeniowy) bezpłatnie na przetestowanie wszystkich usług serwisu.

8. Po zakończeniu okresu bezpłatnego określonego w pkt.7 powyżej, lokal zobowiązany jest uiszczać abonament - opłatę z góry za korzystanie z usług serwisu za każdy następny okres rozliczeniowy.

9. Abonament dla restauratora możliwy jest w dwóch modelach z pośród, których może dokonać wyboru:Abonament Fulbooking99 zł netto miesięcznego abonamentu za każdy lokal gastronomiczny oraz płatność 1,5 zł od każdego gościa w dokonywanych rezerwacjach stolika w formie podstawowej lub dedykowanej. Dodatkowo naliczane są opłaty w postaci do 6% wartości zamówienia w przypadku usług dedykowanych.Abonament Comfort0 zł netto miesięcznego abonamentu za każdy lokal gastronomiczny oraz płatność 3,5 zł od każdego gościa w dokonywanych rezerwacjach stolika w formie podstawowej lub dedykowanej. Dodatkowo naliczane są opłaty w postaci do 6% wartości zamówienia w przypadku usług dedykowanych.10. Płatności dokonywane mogą być w terminie: co miesięcznym, 3, 6 miesięcznym lub rocznym z góry na podstawie wystawionej faktury, za pomocą wprowadzonej karty płatniczej lub w formie stałego polecenia zapłaty.

11. Lokal gastronomiczny zgadza się na korzystanie z usług bramki płatności Tpay oraz obsługi płatności Elavon, dzięki której klient może dokonywać wpłaty za zarezerwowane usługi. 

12. Środki wpłacone przez klientów za zarezerwowane usługi będą kumulowane na koncie Tpay. Lokale gastronomiczne w dowolnym momencie mogą wnioskować o zwolnienie zgromadzonych środków i przelanie na podane konto.

13. Wszelkie dokładne informacje o abonamentach oraz opłatach za dodatkowe usługi, dostępne są na stronie internetowej www.zjedz.my w zakładce Cennik.

14. W przypadku zdarzeń wpływających na zamrożenie działania branży gastronomicznej (np. COVID-19), Strony umowy mogą negocjować warunki wysokości abonamentu, w tym rezygnacji z jego pobierania przez ustalony przez Strony umowy czas. Anulowanie/ odwołanie rezerwacji

15. Lokal gastronomiczny, zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 10 dokona potwierdzenia możliwości rezerwacji usług, zarówno zwykłych jak i dedykowanych w terminie przez siebie ustalonym.

16. W sytuacji nieuzasadnionego anulowania rezerwacji przez lokal gastronomiczny bądź pomimo jej potwierdzenia użytkownik może dokonać zgłoszenia, rozpatrywanego przez zjedz.my w celu ustalenia powodów braku wykonania usługi bądź należytego wykonania usługi.Rezygnacja z usług serwisu

17. Lokal gastronomiczny w każdym momencie może zrezygnować z usług serwisu.

18. Rezygnacja powinna być zgłoszona mailowo na adres kontakt@zjedz.my lub telefonicznie do opiekuna lokalu.

19. W przypadku rezygnacji z usług lokalowi gastronomicznemu nie przysługuje zwrot wpłaconych środków z tytułu abonamentu w danym okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła rezygnacja z usług.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się, iż użytkownik serwisu oznacza zarówno osobę dokonującą rezerwacji usług, jak również osobę, której dane przetwarzane są w związku z rejestracją lokalu gastronomicznego w serwisie.

2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie www.zjedz.my odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi przez serwis oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych (wysyłka newslettera 

e-mail i sms).

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji

użytkownika. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3. Administratorem danych osobowych użytkownika zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Restomatic sp. z o.o, email: kontakt@zjedz.my.

4. Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Galicka, dane kontaktowe: justyna@zjedz.my

5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe użytkownika zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez użytkownika woli usunięcia konta na serwisie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6. Odbiorcami danych osobowych użytkownika dokonującego rezerwacji, przetwarzanych przez Administratora są lokale gastronomiczne zarejestrowane w serwisie oraz firmy obsługujące płatności

internetowe.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art.

6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza je niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do dokonywania rezerwacji usług poprzez serwis www.zjedz.my. Niepodanie danych

osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usługi.§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.zjedz.my w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin dostępny na stronie www.zjedz.my jest regulaminem obowiązującym w danym dniu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Kwestie sporne, jeśli użytkownik bądź osoba upoważniona do działania w imieniu lokalu gastronomicznego, wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. Dane zawarte w rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RESTAURACJI
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 
w związku z korzystaniem z rejestracją przez Państwa konta w serwisie dostępnym pod adresem www.zjedz.my oraz w aplikacji mobilnej o nazwie Zjedz.my (zwanymi dalej łącznie „Serwisem”).
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000645625.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

pisemnie – wysyłając list pod adres spółka Restomatic sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,

mailowo – wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@zjedz.my,

bezpośrednio z wyznaczonym u nas Inspektorem Ochrony Danych – wysyłając wiadomość 
e-miał pod adres justyna@zjedz.my
Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane i z jakiego źródła pochodzą te dane?
Dane pozyskiwane bezpośrednio od PaństwaW związku ze zgłoszeniem przez Państwa swojej restauracji do Serwisu oraz w związku z rejestracją konta na naszym serwisie przetwarzany następujące dane osobowe:

nazwa restauracji,

imię i nazwisko (właściciela restauracji bądź osoby kontaktowej),

numer telefonu,

adres e-mail,

adres strony internetowej restauracji,

hasło do konta,

a ponadto w celach rozliczeń, w tym wystawienia faktury, także następujące dane osobowe:

nazwa firmy,

adres firmy (z podaniem ulicy i numeru, kodu pocztowego oraz miejscowości),

NIP.
Dane pozyskiwane automatycznie w związku z korzystaniem z SerwisuW związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, w tym również w związku z odwiedzeniem naszej strony internetowej, przekazywane są automatycznie techniczne dane dotyczące korzystania 
z Serwisu oraz strony internetowej, tj.:

adres IP Państwa urządzenia,

data i czas wizyty na naszej stronie internetowej.
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

realizacja przez nas usługi polegającej na obsłudze dokonywanych przez użytkowników portalu rezerwacji w Państwa restauracji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

realizacja obowiązków prawnych określonych w przepisach prawa (m.in. obowiązków wynikających z prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

marketing naszych usług oraz usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Państwa zgoda),

zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu oraz poprawności funkcjonowania Serwisu – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes)

Poza powyższymi celami głównymi, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w calach:

dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczonymi przez nas usługami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),

rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),

tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania tych danych nie będą mieli Państwo możliwości skorzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu.Do jakich odbiorców będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty z nami współpracujące, przy pomocy których prowadzimy naszą działalność, w tym podmioty świadczące dla nas usługi związane z marketingiem, dostawcy usług płatniczych zajmujący się świadczeniem ewentualnych płatności przez Państwa dla nas lub odwrotnie, usługodawcy IT zajmujący się udostępnianiem oprogramowania i sprzętu, firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, firmy windykacyjne i kancelarie prawne.

Będziemy także przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym bądź innym podmiotom, gdy będzie nas do tego zobowiązywał przepis prawa.

Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane organom publicznym bądź innym podmiotom, gdy będzie nas do tego zobowiązywał przepis prawa.

Informujemy ponadto, że nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak pojawiłaby się taka potrzeba w przyszłości, to zrobimy to wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalać będzie nam na to prawo, a ponadto niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.
Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do wykonania przez nas usługi, w szczególności przez okres w jakim posiadają u nas Państwo zarejestrowane konto, zaś 
w przypadku rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia tych roszczeń, w pozostałym zaś zakresie dane będą przechowywane wyłącznie gdy będzie to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w celach rozliczeniowych czy też w celu dochodzenia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody 
w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych 
w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem www.zjedz.my oraz aplikacji mobilnej o nazwie Zjedz.my, a także za pośrednictwem konta na Facebooku (zwanymi dalej łącznie „Serwisem”).
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000645625.

Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

pisemnie – wysyłając list pod adres spółka Restomatic sp. z o.o., ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,

mailowo – wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@zjedz.my,

bezpośrednio z wyznaczonym u nas Inspektorem Ochrony Danych – wysyłając wiadomość 
e-miał pod adres justyna@zjedz.my
Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane i z jakiego źródła pochodzą te dane?
Dane pozyskiwane bezpośrednio od PaństwaW związku z dokonywaniem rezerwacji poprzez nas Serwis oraz w związku z rejestracją konta na naszym serwisie przetwarzany następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

numer telefonu,

adres e-mail,

hasło do konta,

a w przypadku wybrania przez Państwa opcji dotyczącej wystawienia faktury również następujące dane osobowe:

nazwa firmy,

adres firmy (z podaniem ulicy i numeru, kodu pocztowego oraz miejscowości),

NIP,

oraz w przypadku wypełnienia przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym pola „dodatkowe uwagi” – również dane podane w tym polu, np. dane dotyczące Państwa preferencji związanych z dokonywaną rezerwacją. Należy zwrócić uwagę, że w tym miejscu mogą zostać przekazane dane wrażliwe dotyczą np. uczuleń pokarmowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby te dane były przetwarzane, prosimy aby pozostawić te pole puste.
Dane pozyskiwane automatycznie w związku z korzystaniem z SerwisuW związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, w tym również w związku z odwiedzeniem naszej strony internetowej, przekazywane są automatycznie techniczne dane dotyczące korzystania 
z Serwisu oraz strony internetowej, tj.:

adres IP Państwa urządzenia,

data i czas wizyty na naszej stronie internetowej.
Dane pozyskiwane w związku z wystawianiem opinii oraz ocenW związku z możliwością wystawiania przez Państwa opinii oraz dokonywania wizyty rezerwacji 
w lokalu, przetwarzać będziemy dane dotyczące adresu IP urządzenia.
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

realizacja przez nas usługi polegającej na obsłudze rezerwacji lokalu, w tym informowanie Państwa odnośnie statusu rezerwacji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

marketing naszych usług oraz usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Państwa zgoda),

zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu oraz poprawności funkcjonowania Serwisu – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).

Poza powyższymi celami głównymi, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celach:

dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczonymi przez nas usługami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),

rozpatrzenie zgłaszanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub skargi – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),

tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes),
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania tych danych nie będą mieli Państwo możliwości skorzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu.Do jakich odbiorców będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą przede wszystkim restauracje, w których za pośrednictwem naszego Serwisu dokonują Państwo rezerwacji. 

Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty z nami współpracujące, w szczególności świadczące usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usługodawcy IT, oraz podmioty świadczące dla nas usługi związane z marketingiem, np. agencje reklamowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane organom publicznym bądź innym podmiotom, gdy będzie nas do tego zobowiązywał przepis prawa.

Informujemy ponadto, że nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak pojawiłaby się taka potrzeba w przyszłości, to zrobimy to wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalać będzie nam na to prawo, a ponadto niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.
Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do wykonania przez nas usługi, w szczególności przez okres w jakim posiadają u nas Państwo zarejestrowane konto, zaś w przypadku rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia tych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do wycofania zgody 
w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie jakim podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez partnerów Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych dotyczących produktów 
i usług oferowanych przez partnerów biznesowych przez Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w szczególności pocztą elektroniczną (na wskazany przeze mnie adres e-mail) oraz w postaci smsów (na podany przeze mnie numer telefonu), 
a także na używanie przez partnerów biznesowych Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i potrzeb. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie w sposób określony w treści klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem www.zjedz.my.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w szczególności pocztą elektroniczną (na wskazany przeze mnie adres e-mail) oraz w postaci smsów (na podany przeze mnie numer telefonu), 
a także na używanie przez Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. poprzez kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zgoda obejmuje także profilowanie danych, które ma na celu dopasowanie oferty do moich oczekiwań i potrzeb. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie w sposób określony w treści klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem www.zjedz.my.