REGULAMIN

§ 1

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu społecznościowego, dostępnego pod adresem www.zjedz.my.

 2. Niniejszy regulamin działa na podstawie prawa, w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219);

  2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. aU. z 2018, poz. 1025);

 3. Definicje:

  1. regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.zjedz.my

  2. usługodawca – spółka Restomatic sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Sąd Rejonowy w Szczecinie pod numerem KRS: 0000645625, posiadająca nr NIP: 8522625401, REGON: 365725499;

  3. serwis – społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.zjedz.my, służący rezerwacji stolików w lokalach gastronomicznych przez użytkowników, stanowiący własność Usługodawcy;

  4. aplikacja: obsługiwana za pomocą systemu IOS bądź android aplikacja umożliwiająca dokonania rezerwacji, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

  5. użytkownik – osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 regulaminu.

  6. lokal gastronomiczny: lokal z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach;

  7. reprezentant lokalu gastronomicznego: właściciel lokalu lub inna osoba upoważniona do działania w imieniu lokalu gastronomicznego.

  8. usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę w oparciu o umowę i regulamin;

  9. dane – dane użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji umowy;

  10. rejestracja – czynność polegająca na podaniu danych przez użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z serwisu;

  11. rezerwacja - przekazanie lokalowi informacji o chęci zajęcia stolika w określonym lokalu o określonej godzinie oraz przez określoną liczbę osób, wskazanej przez użytkownika:

   1. rezerwacja podstawowa: bezpłatne przekazanie przez użytkownika chęci dokonania rezerwacji stolika w konkretnym lokalu, o konkretnej godzinie dla określonej liczby osób;

   2. rezerwacja dedykowana: odpłatne przekazanie przez użytkownika chęci dokonania rezerwacji konkretnego stolika w konkretnym lokalu, o konkretnej godzinie dla określonej liczby osób, wyboru menu, przypisania menu dla konkretnej osoby, zapłaty za wybrane menu.§ 2

CEL DZIAŁANIA SERWISU

 1. Serwis ma na celu umożliwić użytkownikom rezerwację stolika w wybranym lokalu gastronomicznym bezpłatnie z wykorzystaniem serwisu internetowego, w dowolnej chwili oraz czasie.

 2. Restauracja, w przypadku rezerwacji dedykowanej pobiera opłatę w wysokości wybranych do rezerwacji pozycji z menu.

§ 3

ZASADY DZIAŁANIA SERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW

Rejestracja

 1. W celu dokonania rezerwacji użytkownik zobowiązany jest do dokonania rejestracji na stronie internetowej pod adresem www.zjedz.my bądź poprzez aplikację.

 2. Użytkownik może zarejestrować się bądź przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej użytkownika bądź z wykorzystaniem konta użytkownika na portalu Facebook.

 3. Rejestracja użytkownika w serwisie jest bezpłatna.

 4. Użytkownik, po zalogowaniu się do serwisu zobowiązany jest do podania następujących danych:

  1. Adresu e-mail

  2. Numeru telefonu

  3. Imienia oraz nazwiska

 5. Wskazane powyżej dane są niezbędne dla dokonania rezerwacji i będą wykorzystywane przez lokal gastronomiczny tylko w tym celu.

Rezerwacja

 1. Użytkownik bezpłatnie może dokonać rezerwacji zwykłej bądź dedykowanej.

 2. W sytuacji dokonania rezerwacji zwykłej, lokal na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika, dokona wyboru odpowiedniego stolika.

 3. Użytkownik będzie miał możliwość ciągłego kontaktu z lokalem poprzez komunikator dostępny na stronie serwisu.

 4. Użytkownik w ciągu dnia może dokonać do 5 rezerwacji w lokalach. Kilka rezerwacji
  w ciągu dnia w tym samym lokalu, będzie traktowane jako osobne rezerwacje.

 5. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie poprzez wiadomość sms, jak również zapisanie informacji w kalendarzu telefonu/smartfona.

Anulowanie/zmiana godziny rezerwacji

 1. Użytkownik ma prawo anulowania rezerwacji w terminie nie później niż na 1 (słownie: jedną) godzinę przed rozpoczęciem się rezerwacji. Użytkownik ma również prawo zmienić godzinę oraz/lub datę dokonanej rezerwacji nie później niż w terminie na 1 (słownie: jedną) godzinę przed planowanym rozpoczęciem rezerwacji.

 2. Rezerwacja jest ważna przez wskazany przez lokal czas.

 3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą indywidualnie regulowane przez lokale, działające na portalu zjedz.my i mogą ulec zmianie.

 4. Użytkownik, który nie przyjdzie do lokalu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, otrzyma ostrzeżenie ze strony serwisu www.zjedz.my. Trzy ostrzeżenia oznaczają zablokowanie konta użytkownika bez możliwości jego późniejszego odblokowania.

Opinie/oceny

 1. Użytkownik po dokonaniu rezerwacji ma prawo wystawić opinię oraz ocenić swoją wizytę w lokalu. Ocena oraz opinia mogą być dodane przez użytkownika w dowolnym terminie dni do dnia dokonania rezerwacji.

 2. Lokal gastronomiczny może odpowiadać na pozostawione przez użytkowników komentarze oraz oceny. Lokal może zgłosić serwisowi opinię nienależną (w sytuacji, w której użytkownik nie stawił się w lokalu a pozostawił komentarz) oraz nieprawdziwą.

§ 4

ZASADY DZIAŁANIA SERWISU DLA LOKALU GASTRONOMICZNEGO

Rejestracja

 1. Aby móc dokonać rezerwacji w lokalu gastronomiczny, reprezentant lokalu musi dokonać rejestracji w serwisie.

 2. Rejestracji na stronie www.zjedz.my dokonuje właściciel bądź inna osoba upoważniona przez właściciela lokalu.

 3. Po dokonania rejestracji w serwisie osoba, zgodnie z treścią § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, musi podać następujące dane:

  1. Nazwa lokalu gastronomicznego;

  2. Adres e-mail;

  3. Telefon kontaktowy;

  4. Godziny otwarcia;

  5. Możliwe godzin dokonania rezerwacji;

  6. Menu;

  7. Zdjęcia lokalu;

  8. Oszacowaną liczbę gości dla której może dokonać rejestracji poprzez www.zjedz.my na godzinę.

 4. Lokal może z góry dokonać wyboru, czy zgadza się na wszystkie możliwości rezerwacji (zwykły oraz dedykowany) czy też tylko na jeden ze sposobów. A także rezerwacji przyjmowanej automatycznie bądź manualnie

 5. Lokal może w każdym momencie dokonać zmiany swoich preferencji, co do rodzaju rezerwacji.

Oferta dla lokali gastronomicznych

 1. Przy rejestracji lokal będzie mógł dokonać wyboru jednego z dwóch pakietów:

  1. pakiet standard: przez okres 30 dni od dnia rejestracji do przetestowania bezpłatnie z możliwością nie przedłużenia na pakiet płatny. Po upływie 30 dni pakiet płatny w wysokości 99 zł/ miesięcznie. Wybór pakietu standard dokonywany jest na okres min. 1 miesiąca, maksymalnie na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia takiego pakietu wynosi 1 miesiąc.

  2. pakiet pro: przewidziany na okres co najmniej 12 miesięcy. Przy wyborze pakietu digital lokal otrzymuje tablet, umożliwiający obsługę serwisu zjedz.my. Po upływie okresu na który został wybrany pakiet, lokal ma możliwość odkupić tablet za 1 (słownie: jeden) złoty.

 2. Abonament odpowiednio dla każdego z pakietów wynosi:

  1. pakiet standard: 99 zł

  2. pakiet pro: 199 zł

 3. Rozwiązanie umowy przez lokal wiąże się z koniecznością pokrytych strat przez zjedz.my, które w zależności od pakietu będą wynosiły:

  1. pakietu standard: równowartość abonamentu, nieopłacanego w ramach wykupionego pakietu.

  2. pakietu pro: wysokości kosztu tabletu oraz równowartość abonamentu, nieopłacanego w ramach wykupionego pakietu.

 4. Płatności obejmują abonament 3, 6 lub 12 miesięczny płatny z góry lub w formie stałego polecenia zapłaty.

 5. Wszelkie dokładne informacje o pakietach standard oraz pro dostępne są na stronie internetowej www.zjedz.my w zakładce Cennik

Anulowanie/ odwołanie rezerwacji

 1. Lokal, zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 6 dokona potwierdzenia możliwości rezerwacji, zarówno zwykłej jak i dedykowanej w terminie ustalonym przez restauracje

 2. W sytuacji nieuzasadnionego anulowania rezerwacji przez lokal bądź pomimo jej potwierdzenia użytkownik może dokonać zgłoszenia, rozpatrywanego przez zjedz.my w celu ustalenia powodów braku wykonania usługi bądź należytego wykonania usługi.

§ 5

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się, iż użytkownik serwisu oznacza zarówno osobę dokonującej rezerwacji, jak również osoby której dane przetwarzane są w związku z rejestracji restauracji w serwisie

 2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie www.zjedz.my odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  w celu realizacji usługi przez serwis oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail i sms).
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkownika w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji użytkownika. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem użytkownika na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 3. Administratorem danych osobowych użytkownika zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Restomatic sp. z o.o , e-mail: kontakt@zjedz.my, telefon: 504760682

 4. Inspektorem Ochrony Danych jest Justyna Galicka, dane kontaktowe: justyna@zjedz.my

 5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe użytkownika zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez użytkownika woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 6. Odbiorcami danych osobowych użytkownika dokonującego rezerwacji, przetwarzanych przez Administratora są lokale, zarejestrowane w serwisie oraz firmy obsługujące płatności internetowe.

 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że Administrator przetwarza je niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 12. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do dokonywania rezerwacji poprzez serwis www.zjedz.my. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usługi.§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.zjedz.my w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 3. Regulamin dostępny na stronie www.zjedz.my jest regulamin obowiązującym w danym dniu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 5. Kwestie sporne, jeśli użytkownik bądź osoba upoważniona do działania w imieniu lokalu, wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta Dane zawarte w rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
  W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.